chung minh nguon tien

CHỨNG MINH NGUỒN TIỀN HỢP PHÁP KHI THAM GIA EB5

Một nhà đầu tư tham gia EB5 phải đầu tư vào một doanh nghiệp thương mại mới. Số tiền đầu tư vào Khu vực Tạo việc làm Mục tiêu (TEA) là $ 900,000. Trong khi khoản đầu tư vào Khu vực không tạo việc là...
error: Tính năng đã bị khóa