designated area

Các vùng chỉ định

Đối với Visa 475 và Visa 487, người thân muốn bảo lãnh cho đương đơn thì người đó phải thường xuyên sinh sống tại một trong những vùng chỉ định được liệt kê ở bảng dưới đây.   Tiểu bang hoặc lãnh thổ Các vùng…

error: Tính năng đã bị khóa