định cư mỹ ebe

Tốc độ xử lý đơn I-829 visa EB-5 và ảnh hưởng đến nhà đầu tư

Thời gian xử lý đơn I-829 visa EB-5 ảnh hưởng đến tình trạng của nhà đầu tư Thời gian xử lý kéo dài của Mẫu I-829 (Đơn yêu cầu của Nhà đầu tư xóa bỏ các điều kiện về tình trạng thường trú) tiếp tục…

error: Tính năng đã bị khóa