Mức đầu tư là cố định, không có sự ưu tiên nào khác khi đầu tư nhiều tiền hơn