Mỗi năm Chương trình Định cư Mỹ thông qua đầu tư (diện EB-5) cấp 10.000 thi thực (visa) cho các đương đơn cùng các thành viên trong gia đình khi nhà đầu tư chứng minh đạt đủ điều kiện của chương trình.