Trả lời

  • Không nên rời Mĩ liên tục quá 1 năm/lần đi.
  • Nếu rời Mĩ quá 1 năm thì xin re-entry permit
  • Dự án khả thi tạo ra và duy trì liên tục ít nhất 10 việc làm/ nhà đầu tư.