Có. Việt Nam công nhận luật song tịch từ 1/7/2009, chấp thuận rằng người Việt Nam ra định cư, nhập quốc tịch ở nước ngoài được giữ quốc tịch Việt Nam mà không phải đăng ký.