Việc làm hồ sơ EB-5 không ảnh hưởng gì đến việc du học của con nhà đầu tư. Khi đơn I-526 được chấp thuận, con của nhà đầu tư có thể chọn phỏng vấn tại Mỹ hoặc Việt Nam.