Trả lời:

Phỏng vấn cấp thẻ xanh ở chương trinh EB-5 hoàn toàn đơn giản, LSQ chỉ muốn xác nhận đúng nhân thân của nhà đầu tư.