Có 3 giới hạn thời gian quan trọng cần biết cho cả nhà đầu tư và các thành viên phụ thuộc:

– Nếu thời gian Nhà đầu tư EB-5 vắng mặt ít hơn sáu tháng/năm thì Nhà đầu tư EB-5 hiếm khi gặp phiền phức. Việc chứng minh Nhà đầu tư EB-5 từ bỏ tình trạng thường trú hoàn toàn do USCIS quyết định. Nếu không, thì Nhà đầu tư EB-5 được xem là chưa bao giờ rời đi.

– Nếu thời gian Nhà đầu tư EB-5 vắng mặt nhiều hơn sáu tháng nhưng ít hơn một năm, thì Nhà đầu tư EB-5 nên nộp đơn xin thẻ Re-entry Permit (giấy phép tái nhập cảnh vào nước Mỹ) khi có ý định rời khỏi Hoa Kỳ thường xuyên và quá 6 tháng/năm. Thông thường, Re-entry Permit có thời hạn là 2 năm/lần, không giới hạn số lần nộp đơn nhưng độ khó sẽ tăng dần.

Một lưu ý thêm là, trường hợp vắng mặt lâu hơn sáu tháng sẽ bị áp dụng nhiều tiêu chuẩn về khả năng công nhận. Nhà đầu tư nên thể hiện ý định gắn bó lâu dài ở Mỹ như đã mua nhà, xe, cho các con đi học ở Mỹ….