Trả lời:

Sau khi nhận được Visa định cư thì trong vòng 180 ngày nhà đầu tư sắp xếp sang Mĩ nhận thẻ Xanh.