Khi được cấp Thẻ xanh, và trở thành thường trú nhân, thì nhà đầu tư EB-5 có hầu hết các quyền và nghĩa vụ như công dân Hoa Kỳ, trừ quyền bầu cử và một số phúc lợi chung. Một trong các quyền lợi quan trọng nhất và thường trú nhân hợp pháp có được là quyền trở thành công dân Hoa Kỳ sau năm năm.

Điều kiện để thi quốc tịch Hoa Kỳ

+ Là Thường trú nhân hợp pháp trong 5 năm
+ Hiện diện ở Hoa Kỳ cộng dồn được ba mươi tháng trong khoảng thời gian 5 năm
+ Tham gia bài test cơ bản về 100 câu hỏi về lịch sử và văn hóa nước Mỹ (dễ học)

Khi đã trở thành công dân Hoa Kỳ, Nhà đầu tư EB-5 & gia đình được quyền hưởng tất cả các phúc lợi bao gồm quyền bầu cử và nắm giữ các vị trí công chức.