Thời gian hoàn vốn trung bình khoảng 5 năm và sau khi nhà đầu tư đã nhận được kết quả I-829 (tùy dự án)