Đối với các visa tay nghề và lao động Nhóm B (có Chủ doanh nghiệp bảo lãnh) bao gồm visa 457 và 121: IELTS tối thiểu 5.0 cho từng loại kỹ năng nghe, nói, đọc, viết.

Đối với các visa tay nghề Nhóm A:

  • Visa 475: IELTS đạt trung bình trên 6.0.
  • Visa 175176 và 476: IELTS đạt tối thiểu 6.0 cho từng loại kỹ năng nghe, nói, đọc, viết.