Chuyên viên Luật di trú Đặng Q. Vinh có trên 14 năm sinh sống, học tập và làm việc trong lĩnh vực di trú tại Úc. Anh Đặng Q. Vinh là Giám đốc Điều hành Khai Phú và là đại diện hợp pháp cho tất cả hồ sơ di trú Úc & New Zealand.

 

Anh Đặng Q. Vinh là Đại diện Di trú có đăng ký và được phép hành nghề tư vấn di trú Úc Đại Lợi, theo Luật Di trú Úc Đại Lợi 1958 (Số đăng ký MARN 1280904). Xem chi tiết giấy phép hành nghề tại đây.

Điều quan trọng khi sử dụng dịch vụ di trú Úc Đại Lợi, là quý vị cần sử dụng một đại diện có đăng ký và được cấp phép hành nghề. Theo Luật Di trú Úc Đại Lợi 1958, các cá nhân không có đăng ký và không được cấp phép hành nghề mà thực hành việc tư vấn di trú là đã vi phạm Luật di trú Úc, có thể dẫn đến phạt vạ và bị truy tố theo Luật Úc.

Theo Hiệp Ước song phương Úc và New Zealand, tất cả đại diện di trú của 2 nước đều được công nhận ngang bằng về mặt pháp lý. Các hồ sơ tư vấn di trú New Zealand cũng sẽ được đại diện hợp pháp bởi anh Đặng Q. Vinh.

 

 

 

A- GIÁO DỤC:

 • 1999-2002: Đại học Melbourne, Victoria, Australia. Cử nhân Kỹ thuật (Bachelor of Engineering).
 • 2003-2007: Đại học Monash, Victoria, Australia. Tiến sỹ (Doctor of Philosophy).
 • 2008: Dịch thuật viên Chuyên nghiệp NAATI, số hiệu 64913
 • 2011: Đại học Victoria University, Victoria, Australia. Cao học Luật Di trú và Hành nghề Di trú Úc Đại Lợi.
 • 2012: Đại diện di trú có đăng ký với Cơ quan Đăng ký Đại Diện Di trú Úc Đại Lợi (OMARA). MARN 1280904.

 

B- KINH NGHIỆM VỚI CÁC HỒ SƠ DI TRÚ VÀ ĐẦU TƯ:

 • Các loại hình thị thực ngắn hạn và định cư nộp tại Việt Nam.
 • Các loại hình thị thực định cư diện tay nghề, lao động nộp tại Úc, New Zealand và Canada.
 • Các loại hình thị thực định cư diện doanh nhân và đầu tư Úc, New Zealand, Mỹ, Châu Âu và Canada.
 • Thiết lập và hoàn chỉnh các hồ sơ xin bảo lãnh của chính quyền tiểu bang tại Úc, New Zealand và Canada.
 • Thiết lập và trình bày phương án kinh doanh và đầu tư tại Úc/New Zealand/Canada cho khách hàng.
 • Khiếu nại các hồ sơ thị thực bị từ chối lên Tòa án Di trú hoặc Bộ trưởng Di trú.