Brevet Capital là một công ty tài chính đặc biệt và đầu tư tín dụng hàng đầu, tập trung vào khu vực chính phủ. Kể từ khi thành lập cách đây hơn 20 năm, Brevet Capital đã tư vấn và cấu trúc hơn 20 tỷ đô la giao dịch. Đội ngũ quản lý giàu kinh nghiệm của công ty có thành tích thành công trong việc tạo ra các giải pháp tài chính độc quyền cho các đối tác của chúng tôi, bền vững qua nhiều chu kỳ kinh tế.

Brevet Capital đóng vai trò là nguồn lực chiến lược cho các nhà thầu tiểu bang, liên bang và thành phố, cung cấp hướng dẫn và các giải pháp tài trợ riêng cần thiết để giúp họ đảm bảo các hợp đồng chính phủ và hoàn thành các dự án. Các giải pháp của chúng tôi tạo ra tác động tích cực thông qua việc tạo ra việc làm và tăng trưởng liên quan đến các dự án này, đồng thời bằng cách giúp các cơ quan trọng yếu giải quyết các vấn đề xã hội phức tạp một cách hiệu quả hơn.

CHÍNH QUYỀN CÁC CƠ QUAN
Các cơ quan liên bang, tiểu bang và thành phố thường tìm đến Brevet Capital để có các giải pháp chiến lược giúp các dự án hoàn thành thành công. Phương pháp tiếp cận “tài chính như một dịch vụ” của chúng tôi cung cấp cho vay trực tiếp và các nguồn tài chính khác cho các công ty tư nhân ở thị trường trung gian để họ có thể phục vụ hiệu quả khu vực chính phủ với tư cách là nhà thầu.