Australian citizenship

Khi nào tôi có thể xin nhập quốc tịch Úc

Người có quy chế Thường trú nhân tại Úc có thể nhập quốc tịch Úc qua 2 phương thức sau đây:   1.    Thỏa mãn các yêu cầu cơ bản sau: a)    Thi đậu kỳ thi nhập tịch b)    Trên 18 tuổi c)     Là người mang visa…

error: Tính năng đã bị khóa