Điều kiện đương đơn

 • Được đề cử bởi tiểu bang hoặc vùng lãnh thổ tại Úc
 • Nhận được thư mời nộp Visa
 • Đương đơn và tất cả thành viên gia đình của đương đơn phải đạt những điều kiện về sức khỏe và lý lịch tư pháp
 • Dưới 55 tuổi, đạt tối thiểu 65 điểm theo hệ thống thang điểm di trú
 • Có trình độ cao trong quản lý hoạt động kinh doanh hoặc quản lý quỹ đầu tư hợp pháp
 • Có tối thiểu 3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực quản lý 1 hoặc nhiều doanh nghiệp, quỹ đầu tư
 • Cam kết rõ ràng về việc tiếp tục hoạt động kinh doanh và đầu tư tại Úc sau khi đầu tư lấy visa
 • Có ý định rõ ràng về việc tiếp tục sinh sống tối thiểu 2 năm tại tiểu bang hoặc vùng lãnh thổ mà đương đơn được chỉ định đầu tư
 • Trong 1 năm trên 5 năm tài chính gần nhất trước khi nhận được thư mời nộp visa, đương đơn hoặc/và người phối ngẫu phải quản lý trực tiếp:

+ Một doanh nghiệp, trong đó đương đơn và vợ/chồng sở hữu tối thiểu 10% cổ phần hoặc;

+ Quỹ đầu tư có giá trị tối thiểu $1,5 triệu AUD.

 • Trong 2 năm gần nhất trước khi nhận được thư mời nộp visa, đương đơn và người phối ngẫu phải có tổng tài sản đạt tối thiểu $2,25 triệu AUD. Tài sản này phải được chuyển hợp pháp sang Úc trong vòng 2 năm kể từ ngày visa được cấp.
 • Đầu tư tối thiểu $1,5 triệu AUD vào tiểu bang hoặc vùng lãnh thổ Úc, và duy trì khoản đầu tư tối thiểu 4 năm.

Điều kiện để trở thành thường trú nhân chính thức (Subclass 888)

 • Sống tại Úc và giữ visa 188B trong thời gian tối thiểu 2 năm trên 4 năm ngay trước khi nộp đơn xin visa thường trú
 • Giữ khoản đầu tư trong 4 năm
 • Nếu đương đơn xin visa 188B trước ngày 1 tháng 7 năm 2015, đương đơn sẽ đủ điều kiện nộp đơn xin visa thường trú 888 sau 3 năm 11 tháng. Nếu đương đơn xin visa 188B sau ngày 1 tháng 7 năm 2015, đương đơn phải giữ visa 188B tối thiểu 4 năm trước khi nộp đơn xin visa thường trú 888