Điều kiện đương đơn

 • Được đề cử bởi tiểu bang hoặc vùng lãnh thổ tại Úc
 • Nhận được thư mời nộp Visa
 • Đương đơn và tất cả thành viên gia đình của đương đơn phải đạt những điều kiện về sức khỏe và lý lịch tư pháp
 • Đương đơn phải có cam kết rõ ràng về:

+ Cư trú tại tiểu bang và vùng lãnh thổ mà cơ quan chính phủ đã đề cử

+ Tiếp tục hoạt động kinh doanh và đầu tư tại Úc

 • Đương đơn hoặc/và người phối ngẫu (vợ/chồng) phải có tổng tài sản ròng hợp pháp tối thiểu $5,000,000 AUD và có thể sử dụng để đầu tư vào loại hình đầu tư được chấp thuận, bao gồm:

+ Đầu tư tối thiểu $500,000 AUD vào quỹ đầu tư mạo hiểm Úc hoặc quỹ đầu tư phát triển tư nhân mà quỹ này đầu tư vào các công ty nhỏ và công ty star-up

+ Đầu tư tối thiểu $1,500,000 AUD vào quỹ quản lý hợp pháp hoặc các công ty niêm yết công khai (Listed Invesment Companies LICs) mà các đơn vị này đầu tư vào các công ty mới nổi trên Sở giao dịch chứng khoán Úc (Australian Securities Exchange ASX) và;

+ Khoản đầu tư cân bằng (Balancing Investment) $3,000,000 AUD vào quỹ quản lý hoặc LICs mà các đơn vị này có đầu tư vào các tài sản như: các công ty niêm yết khác trên ASX, trái phiếu công ty, hoặc các khoản thu, các khoản tiền và bất động sản ở Úc

 • Đương đơn và người phối ngẫu(vợ/chồng) không được liên quan đến các hoạt động đầu tư và kinh doanh bất hợp pháp
 • Đương đơn và các thành viên gia đình (từ 18 tuổi trở lên) phải đồng ý sẽ không thực hiện bất kì hành vi nào gây nên sự tổn thất cho nước Úc liên quan đến quỹ đầu tư đã thực hiện
 • Thu nhập từ quỹ đầu tư đã thực hiện phải được đóng thuế đầy đủ theo luật Thuế của Úc
 • Thực hiện đầu tư và duy trì trong 4 năm

Điều kiện để trở thành thường trú chính thức (Subclass 888):

 • Đương đơn phải sống tại Úc tối thiểu 40 ngày/ năm (tính cộng dồn) trong khoảng thời gian có hiệu lực của visa hoặc người phối ngẫu của đương đơn phải sống tại Úc tối thiểu 180 ngày/ năm (tính cộng dồn) trong khoảng thời gian có hiệu lực của visa
 • Đương đơn và/ hoặc người phối ngẫu phải:

+ Duy trì khoản đầu tư trong 4 năm thời hạn của visa 188C

+ Điều hành kinh doanh trong một doanh nghiệp tư nhân tại Úc, trong đó đương đơn đầu tư trực tiếp (nếu có)

+ Những điều kiện áp dụng đối với đương đơn khi xin visa 188C sẽ vẫn được áp dụng khi đơn xin visa thường trú 888 được xét

 • Nếu đương đơn xin visa 188B trước ngày 1 tháng 7 năm 2015, đương đơn sẽ đủ điều kiện nộp đơn xin visa thường trú 888 sau 3 năm 11 tháng. Nếu đương đơn xin visa 188B sau ngày 1 tháng 7 năm 2015, đương đơn phải giữ visa 188B tối thiểu 4 năm trước khi nộp đơn xin visa thường trú 888