3 Lý do USCIS từ chối điều chỉnh Mẫu đơn I-485

Việc điều chỉnh tình trạng di trú để trở thành thường trú nhân (người sở hữu thẻ xanh) là mơ ước của nhiều người nhập cư tại Hoa Kỳ. Tuy nhiên, không phải ai cũng đủ điều kiện để nộp Mẫu đơn I-485, Đơn xin điều chỉnh tình trạng, do những rào cản pháp lý nhất định. Những rào cản này được gọi là “các trở ngại điều chỉnh tình trạng” (bars to adjustment of status), và chúng có thể dẫn đến việc Mẫu đơn I-485 bị từ chối.

Mẫu đơn I-485 là gì?

3 Lý do USCIS từ chối điều chỉnh Mẫu đơn I-485

Luật nhập cư (Immigration and Nationality Act – INA §245) quy định nhiều trở ngại điều chỉnh tình trạng khác nhau. Ba trong số những trở ngại phổ biến nhất, dẫn đến việc Mẫu đơn I-485 bị từ chối, bao gồm: tình trạng nhập cư bất hợp pháp, không duy trì được tình trạng hợp pháp và làm việc trái phép. Tùy thuộc vào cách thức bạn nhập cảnh vào Hoa Kỳ hoặc nếu bạn thực hiện một hành vi hoặc vi phạm pháp luật nhất định về nhập cư, bạn có thể bị coi là không đủ điều kiện để điều chỉnh tình trạng.

Những người bị coi là không đủ điều kiện điều chỉnh tình trạng sẽ phải đối mặt với việc Mẫu đơn I-485 của họ bị từ chối, trừ khi họ cũng đủ điều kiện được miễn trừ các trở ngại này. Luật nhập cư (INA) có quy định một số ngoại lệ cho những người thuộc một số loại tình trạng di trú đặc biệt, trong đó các vi phạm cụ thể này không dẫn đến việc Mẫu đơn I-485 bị từ chối.

Tình trạng nhập cư bất hợp pháp

Một trong những trở ngại phổ biến nhất dẫn đến việc Mẫu đơn I-485 bị từ chối là tình trạng nhập cư bất hợp pháp. Nói cách khác, nếu bạn hiện đang ở Hoa Kỳ mà không có giấy tờ hợp pháp, bạn sẽ không đủ điều kiện để nộp Mẫu đơn I-485 và điều chỉnh tình trạng thành thường trú nhân.

Tình trạng nhập cư bất hợp pháp có thể được hiểu theo nhiều cách khác nhau, nhưng nói chung, nó đề cập đến tình trạng của những người nhập cảnh hoặc lưu trú tại Hoa Kỳ mà không có giấy phép hợp pháp. Điều này có thể bao gồm:

  • Nhập cảnh trái phép (ví dụ: vượt biên trái phép)
  • Ở lại quá hạn so với giấy phép nhập cảnh (ví dụ: ở lại quá hạn visa)
  • Làm việc trái phép (ví dụ: làm việc khi không được phép)

Những người nằm trong các trường hợp trên sẽ bị coi là có tình trạng nhập cư bất hợp pháp tại Hoa Kỳ.

Tác động của tình trạng nhập cư bất hợp pháp đến việc điều chỉnh tình trạng

Tình trạng nhập cư bất hợp pháp là một trở ngại lớn đối với việc điều chỉnh tình trạng để trở thành thường trú nhân. Theo Luật nhập cư (INA §245(a)), một trong những điều kiện để nộp Mẫu đơn I-485 là “ở hợp pháp tại Hoa Kỳ vào ngày nộp đơn”. Do đó, những người có tình trạng nhập cư bất hợp pháp sẽ không đủ điều kiện để nộp Mẫu đơn I-485.

Ngoài ra, tình trạng nhập cư bất hợp pháp cũng có thể dẫn đến các hậu quả pháp lý khác, chẳng hạn như bị trục xuất khỏi Hoa Kỳ hoặc bị cấm nhập cảnh trong một khoảng thời gian nhất định. Những hậu quả này sẽ càng khiến việc điều chỉnh tình trạng trở nên khó khăn hơn.

Các trường hợp được miễn trừ

Mặc dù tình trạng nhập cư bất hợp pháp là một trở ngại lớn đối với việc điều chỉnh tình trạng, nhưng luật nhập cư (INA) cũng quy định một số trường hợp được miễn trừ. Cụ thể:

Bảng: Các trường hợp được miễn trừ tình trạng nhập cư bất hợp pháp

Trường hợp Mô tả
Đăng ký tạm trú có điều kiện Những người đăng ký tạm trú có điều kiện (conditional permanent residents) có thể được miễn trừ tình trạng nhập cư bất hợp pháp để điều chỉnh tình trạng
Nạn nhân của buôn người Những nạn nhân của buôn người có thể được miễn trừ tình trạng nhập cư bất hợp pháp
Nạn nhân của bạo lực gia đình Những nạn nhân của bạo lực gia đình có thể được miễn trừ tình trạng nhập cư bất hợp pháp

Ngoài ra, những người thuộc một số loại tình trạng di trú đặc biệt như công dân Mỹ, thường trú nhân hoặc những người được ưu tiên di trú cũng có thể được miễn trừ tình trạng nhập cư bất hợp pháp.

Không duy trì được tình trạng hợp pháp

Một trở ngại khác dẫn đến việc Mẫu đơn I-485 bị từ chối là không duy trì được tình trạng hợp pháp tại Hoa Kỳ.

Duy trì tình trạng hợp pháp có nghĩa là người nhập cư phải tuân thủ các điều kiện và giới hạn của tình trạng nhập cư hợp pháp của mình. Ví dụ, nếu bạn nhập cảnh bằng visa du lịch, bạn phải tuân thủ thời hạn lưu trú và không được làm việc trong thời gian lưu trú. Nếu bạn vi phạm bất kỳ điều kiện nào, bạn sẽ bị coi là không duy trì được tình trạng hợp pháp.

Xem thêm: Đầu tư định cư EB-5 và mẫu đơn I-485

Tác động của việc không duy trì tình trạng hợp pháp đến việc điều chỉnh tình trạng

Theo Luật nhập cư (INA §245(a)), một trong những điều kiện để nộp Mẫu đơn I-485 là “ở hợp pháp tại Hoa Kỳ vào ngày nộp đơn”. Do đó, nếu bạn không duy trì được tình trạng hợp pháp, bạn sẽ không đủ điều kiện để nộp Mẫu đơn I-485 và điều chỉnh tình trạng.

mẫu đơn i-485

Tác động của việc không duy trì tình trạng hợp pháp đến việc điều chỉnh tình trạng

Ngoài ra, việc không duy trì tình trạng hợp pháp cũng có thể dẫn đến các hậu quả pháp lý khác, chẳng hạn như bị trục xuất khỏi Hoa Kỳ hoặc bị cấm nhập cảnh trong một khoảng thời gian nhất định.

Các trường hợp được miễn trừ

Mặc dù việc không duy trì tình trạng hợp pháp là một trở ngại lớn đối với việc điều chỉnh tình trạng, nhưng luật nhập cư (INA) cũng quy định một số trường hợp được miễn trừ. Cụ thể:

Danh sách: Các trường hợp được miễn trừ không duy trì tình trạng hợp pháp

  • Những người có đơn xin gia hạn hoặc thay đổi tình trạng di trú đang được xét duyệt
  • Những người đang chờ xét duyệt đơn xin tị nạn chính trị
  • Những người được gia hạn thời gian lưu trú do lý do nhân đạo
  • Những người được phép ở lại Hoa Kỳ do thiên tai hoặc tình trạng khẩn cấp

Ngoài ra, những người thuộc một số loại tình trạng di trú đặc biệt như công dân Mỹ, thường trú nhân hoặc những người được ưu tiên di trú cũng có thể được miễn trừ không duy trì tình trạng hợp pháp.

Làm việc trái phép

Một trở ngại khác dẫn đến việc Mẫu đơn I-485 bị từ chối là làm việc trái phép.

Làm việc trái phép có nghĩa là người nhập cư làm việc mà không có giấy phép hoặc sự cho phép hợp pháp của chính phủ Hoa Kỳ. Điều này bao gồm:

  • Làm việc khi không có giấy phép làm việc hợp pháp (ví dụ: visa du lịch, visa học sinh)
  • Làm việc vượt quá giới hạn được phép của giấy phép làm việc
  • Làm việc sau khi hết hạn giấy phép làm việc mà không gia hạn

Những trường hợp như vậy sẽ bị coi là làm việc trái phép tại Hoa Kỳ.

Tác động của làm việc trái phép đến việc điều chỉnh tình trạng

Theo Luật nhập cư (INA §245(c)), làm việc trái phép là một trở ngại điều chỉnh tình trạng. Cụ thể, luật quy định rằng người nộp Mẫu đơn I-485 phải “không làm việc trái phép tại Hoa Kỳ vào bất kỳ thời điểm nào”. Do đó, nếu bạn đã từng làm việc trái phép, bạn sẽ không đủ điều kiện để nộp Mẫu đơn I-485 và điều chỉnh tình trạng.

Ngoài ra, việc làm việc trái phép cũng có thể dẫn đến các hậu quả pháp lý khác, chẳng hạn như bị trục xuất khỏi Hoa Kỳ hoặc bị cấm nhập cảnh trong một khoảng thời gian nhất định.

Các trường hợp được miễn trừ

Mặc dù làm việc trái phép là một trở ngại lớn đối với việc điều chỉnh tình trạng, nhưng luật nhập cư (INA) cũng quy định một số trường hợp được miễn trừ. Cụ thể:

Bảng: Các trường hợp được miễn trừ làm việc trái phép

Trường hợp Mô tả
Những người được cấp phép làm việc Những người được cấp phép làm việc hợp pháp, chẳng hạn như những người được cấp thị thực làm việc, có thể được miễn trừ
Những người đang chờ xét duyệt đơn xin tị nạn Những người đang chờ xét duyệt đơn xin tị nạn chính trị có thể được miễn trừ làm việc trái phép
Những người được gia hạn thời gian lưu trú Những người được gia hạn thời gian lưu trú do lý do nhân đạo hoặc tình trạng khẩn cấp có thể được miễn trừ

Ngoài ra, những người thuộc một số loại tình trạng di trú đặc biệt như công dân Mỹ, thường trú nhân hoặc những người được ưu tiên di trú cũng có thể được miễn trừ làm việc trái phép.

Các trở ngại khác

Ngoài ba trở ngại chính được đề cập ở trên, còn có một số trở ngại khác có thể ảnh hưởng đến việc điều chỉnh tình trạng của người nhập cư.

Vi phạm các quy định di trú

Vi phạm các quy định di trú, bao gồm việc không tuân thủ thời hạn lưu trú, là một trở ngại lớn đối với việc điều chỉnh tình trạng. Nếu người nhập cư vi phạm các quy định này, họ có thể không đủ điều kiện để nộp Mẫu đơn I-485 và điều chỉnh tình trạng.

Tiền án hoặc tiền sự

Nếu người nhập cư có tiền án hoặc tiền sự, đặc biệt là về tội phạm nghiêm trọng như tội phạm liên quan đến ma túy, tội phạm tài chính, tội phạm bạo lực, họ có thể gặp khó khăn trong việc điều chỉnh tình trạng. Các tiền án hoặc tiền sự này có thể dẫn đến việc từ chối Mẫu đơn I-485 và thậm chí bị trục xuất khỏi Hoa Kỳ.

Không đáp ứng các yêu cầu khác của Luật nhập cư

di trú toàn cầu

Khai Phú – Điểm Sáng Trong Ngành Di Trú Toàn Cầu Hãy liên hệ ngay để được tư vấn chi tiết

Ngoài các trở ngại cụ thể như không duy trì tình trạng hợp pháp, làm việc trái phép và vi phạm các quy định di trú, việc không đáp ứng các yêu cầu khác của Luật nhập cư cũng có thể làm cho việc điều chỉnh tình trạng trở nên khó khăn. Điều này có thể bao gồm việc thiếu thông tin hoặc tài liệu cần thiết, không đáp ứng các yêu cầu về y tế, hoặc không có bảo lãnh hợp lệ. 

Xem chi tiết: Khai Phú – Điểm Sáng Trong Ngành Di Trú Toàn Cầu

Giải pháp cho các trở ngại

Dù có nhiều trở ngại có thể ảnh hưởng đến việc điều chỉnh tình trạng của người nhập cư, có một số giải pháp mà họ có thể xem xét để vượt qua những trở ngại này.

Tìm hiểu về quy trình và yêu cầu

Để tránh gặp phải các trở ngại không cần thiết, người nhập cư nên tìm hiểu kỹ về quy trình và yêu cầu để điều chỉnh tình trạng. Việc nắm rõ thông tin này sẽ giúp họ chuẩn bị tốt hơn và tránh được những sai sót có thể dẫn đến từ chối.

Hợp tác với luật sư nhập cư

Việc hợp tác với một luật sư nhập cư có kinh nghiệm và am hiểu về quy trình điều chỉnh tình trạng có thể giúp người nhập cư vượt qua các trở ngại một cách hiệu quả. Luật sư sẽ có kiến thức chuyên sâu về luật pháp nhập cư và có thể hướng dẫn họ qua quy trình một cách chính xác và đáng tin cậy.

Trong quá trình điều chỉnh tình trạng nhập cư tại Hoa Kỳ, người nhập cư phải đối mặt với nhiều trở ngại pháp lý có thể ảnh hưởng đến quyền lợi và tương lai của họ. Việc không duy trì tình trạng hợp pháp, làm việc trái phép, vi phạm các quy định di trú và các trở ngại khác đều có thể khiến cho quá trình điều chỉnh tình trạng trở nên phức tạp và khó khăn. Hãy liên hệ ngay với Khai Phú để được tư vấn chi tiết hơn về mẫu đơn I-485 thông qua hotline 0901 888 803 hoặc để lại thông tin tại website www.tuvanditru.com 

TẠI SAO CHỌN KHAI PHÚ?

CHỌN ĐỒNG HÀNH CÙNG KHAI PHÚ – HIỆN THỰC HÓA GIẤC MƠ DI TRÚ

Khai Phú Investments & Migration có hơn 15 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Đầu tư di trú, hỗ trợ hơn 1.500 gia đình định cư thành công tại các quốc gia Mỹ, Úc, Châu Âu, Canada và khu vực Caribbean. Khai Phú hiện hợp tác với các Tập đoàn và Hãng luật toàn cầu có hơn 45 năm kinh nghiệm. Đội ngũ nhân viên tận tâm, chuyên nghiệp. Khai Phú sẽ là người bạn đồng hành cùng quý Anh/Chị hiện thực hóa giấc mơ định cư.

Nếu Quý anh chị nhà đầu tư Quan tâm chương trình Định cư Mỹ. Xin vui lòng liên hệ với Khai Phú theo thông tin bên dưới.

KHAI PHÚ INVESTMENTS & MIGRATION

Văn phòng TP.HCM:

Số 26-28 Lê Văn Hưu, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM.

Hotline: 0901 888 803 – (028) 6291 8889

Văn phòng Hà Nội:

Tầng 12, Tòa nhà Ocean Park, Số 1 Đào Duy Anh, Phường Phương Mai, Quận Đống Đa, Hà Nội

Hotline: 0901 888 830 – (024) 7108 9111