Thay đổi với diện tay nghề Liên bang

Kể từ ngày 01/07/2011, số hồ sơ theo diện tay nghề liên bang được nhận giải quyết tối đa là 10,000 hồ sơ một năm. Số hồ sơ tối đa được nhận giải quyết cho từng ngành nghề trong 29 ngành nghề đang cần chỉ là 500 hồ sơ mỗi năm cho từng ngành nghề.

 

Các đương đơn được khuyến cáo tìm hiểu và nộp hồ sơ theo các phương án khác nếu có thể, bao gồm diện tay nghề tại Quebec và các tỉnh bang tại Canada.

 

Thay đổi với diện doanh nhân/đầu tư Liên bang

Kể từ ngày 01/07/2011, số hồ sơ theo diện đầu tư liên bang được nhận giải quyết tối đa 700 hồ sơ một năm.

 

Cũng từ ngày này, Bộ di trú Canada sẽ tạm ngưng nhận hồ sơ diện doanh nhân Liên bang.

 

Các đương đơn được khuyến cáo tìm hiểu và nộp hồ sơ theo các phương án khác nếu có thể, bao gồm diện doanh nhân tại Quebec và các tỉnh bang tại Canada.