510px Saint Kitts and Nevis Regions map min

Liên bang St. Kitts & Nevis (gi tt là St. Kitts) là mt quc gia gm hai đo thuc qun đo Tây n (thuc Anh). Đảo quc cách phía Đông Nam Miami, Florida (M) 1.300 dm và khong chng 50-70 dm t St. Barts, St. Maarten và Anguilla. Đất nước nói tiếng Anh này giành được đc lp t Vương quc Anh vào năm 1983 nhưng hin nay vn là mt thành viên ca Khi Thnh vượng chung Anh.

Dân s ca đo quc St. Kitts là khong 50.000 người và t l biết ch là 95%. Hòn đo này có din tích đt 104.6 km², vi chiu dài xp x 29 km và chiu rng trung bình 8 km. Tng sn phm quc ni (GDP) ca St. Kitts là 550 triu đô la M và tin t chung ca đo quc là đng đô la Đông Ca-ri-bê (East Caribbean Dollar), vi t l trao đi ngoi t 2.7 so vi đng đôla M. V mt chính tr, St. Kitts có mt chính ph n đnh và dân ch. Ngài Denzil Llewellyn Douglas là Th tướng chính ph t năm 1995.

St. Kitts cho phép các cá nhân được quyn nhp quc tch thông qua mt chương trình đu tư do chính ph bo tr. Nhng cá nhân đáp ng đ các yêu cu ca chương trình này s được cp tt c các quyn ca mt công dân, gm h chiếu và quyn cư trú ln làm vic lâu dài St. Kitts. Đây là chương trình đu tư nhp quc tch lâu đi nht trên toàn cu, được thc hin t năm 1984. Mt tiến trình nhp quc tch dành cho các đương đơn có s vn đu tư ti thiu $400.000 đô la M (chưa bao gm chi phí chính ph) theo chương trình phát trin bt đng sn đã được chính ph phê duyt. Ngoài ra, còn có chương trình thay thế khác là đóng góp vào Qu đa dng hóa ngành công nghip đường ca Chính ph (gi là SIDF).