auskidflag minNước Úc ba ln liên tiếp được T chc Hp tác phát trin kinh tế (OECD) xếp hng là quc gia phát trin hnh phúc nht.

Nhm mc đích gii thiu Chương trình đnh cư Úc theo din doanh nhân ti Hà Ni, Khai Phú Investments and Migration Agency hân hnh gii thiu:

     Bui gp g tìm hiu v Định cư Úc dành cho doanh nhân Vit Nam

     Thi gian: Ngày 17/10/2013

     Địa đim: Th đô Hà Ni

     Đăng ký tham d: Vui lòng gi s (08) 3822 3380 hoc (08) 3822 3821

     S lượng tham d có gii hn, xin vui lòng đăng ký trước.

Người trình bày: Ts. Đặng Quang Vinh. Đại din di trú có đăng ký vi B Di trú và Bo v Biên gii Úc Đại li. S đăng ký MARN 1280904.