ITA

ĐỀ CỬ TỈNH BANG CANADA KẾT QUẢ THÁNG 12/2021

Trong tháng 12/2021, số lượng hồ sơ EOI nhận được lời mời nộp đơn ITA phát hành cho Chương trình Đề cử Tỉnh Bang Canada (PNP) đã đạt ở mức hơn 3.000 hồ sơ. Chương trình Đề cử Tỉnh bang PNP là gì? Gần như...
error: Tính năng đã bị khóa