Labrador

Visa Canada: Doanh nhân Newfoundland và Labrador

Loại Visa: Thường trú nhân. Điều kiện xin Visa Đương đơn có 1.    Ý định thành lập hoặc mua lại một doanh nghiệp hợp lệ tại Newfoundland và Labrador 2.    Kinh nghiệm kinh doanh/quản lý ít nhất 5 năm một doanh nghiệp có các hoạt…

error: Tính năng đã bị khóa