live-in caregiver

Visa Canada: Live-in Caregiver

Chương trình Người chăm sóc tại nhà (Live-in Caregiver) là chương trình dành cho các cá nhân đủ điều kiện có thể chăm sóc trẻ em, người già, người bệnh/tàn tật tại tư gia. Người chăm sóc tại nhà phải sinh sống tại tư gia…

error: Tính năng đã bị khóa