Điều kiện để xin Work Permit tại Canada (đối với các đương đơn ở ngoài Canada):

1.    Đương đơn phải có offer việc làm từ chủ doanh nghiệp tại Canada.

2.    Cơ quan Phát triển xã hội và Nhân lực Canada (HRSDC) xác nhận việc làm thông qua Giấy xác nhận thị trường lao động (Labour Market Opinion – LMO).

3.    Đương đơn chứng minh được sẽ rời khỏi Canada khi Work Permit hết hạn.

4.    Đương đơn có đủ tài chính để gia đình sinh sống tại Canada.

5.    Thỏa mãn các điều kiện khác về lý lịch và sức khoẻ.

6.    Nếu đương đơn xin làm việc tại Quebec thì phải có thêm Giấy chấp thuận của Quebec (Certificate of acceptance).

 

Quy trình xử lý hồ sơ xin Work Permit:

1.    Chủ doanh nghiệp xin Giấy xác nhận thị trường lao động (Labour Market Opinion – LMO) từ Cơ quan Phát triển xã hội và Nhân lực Canada (HRSDC).

2.    Đương đơn nộp hồ sơ xin visa với Bộ di trú và Quốc tịch Canada.

 

Một số lưu ý:

1.    Việc trải qua kỳ thi tiếng Anh (như IELTS) là không bắt buộc nhưng sẽ là lợi thế cho đương đơn.

2.    Gia đình của đương đơn (vợ/chồng, con cái) được phép đi theo nếu thoả mãn một số điều kiện.

3.    Nếu thành viên trong gia đình của đương đơn (vợ/chồng, con cái) muốn làm việc tại Canada, họ phải xin Work Permit riêng biệt.

4.    Lệ phí chi trả cho Bộ di trú $150 CAD/người.

5.    Lệ phí xử lý hồ sơ IOM $15 USD/người.

6.    Thời gian giải quyết hồ sơ cho các đương đơn từ Việt Nam là khoảng 9 tháng.