Bộ Di trú Canada vừa thông báo chương trình Federal Skill Worker mới, chính thức nhận hồ sơ từ ngày 4/5/2013.

Các ứng viên quan tâm nên sớm liên hệ với chúng tôi vì số chỗ được nhận rất có giới hạn.

Đặc điểm của chương trình mới:

·        Số lượng rất có giới hạn: Chỉ có 5000 hồ sơ được nhận, trong đó mỗi ngành nghề chỉ nhận tối đa 300 hồ sơ.

·        Bằng cấp phải qua quá trình thẩm định.

·        Ứng viên phải có trình độ Anh ngữ tối thiểu (ví dụ IELTS 6.0)

·        Ứng viên phải đạt ít nhất 67 điểm trong thang điểm di trú Liên bang

·        Ứng viên phải có ít nhất 1 năm kinh nghiệm làm việc trong 24 danh sách ngành nghề được chọn theo danh sách dưới đây.

1.          0211 Engineering managers

2.          1112 Financial and investment analysts

3.          2113 Geoscientists and oceanographers

4.          2131 Civil engineers

5.          2132 Mechanical engineers

6.          2134 Chemical engineers

7.          2143 Mining engineers

8.          2144 Geological engineers

9.          2145 Petroleum engineers

10.     2146 Aerospace engineers

11.     2147 Computer engineers (except software engineers/designers)

12.     2154 Land surveyors

13.     2174 Computer programmers and interactive media developers

14.     2243 Industrial instrument technicians and mechanics

15.     2263 Inspectors in public and environmental health and occupational health and safety

16.     3141 Audiologists and speech-language pathologists

17.     3142 Physiotherapists

18.     3143 Occupational Therapists

19.     3211 Medical laboratory technologists

20.     3212 Medical laboratory technicians and pathologists’ assistants

21.     3214 Respiratory therapists, clinical perfusionists and cardiopulmonary technologists

22.     3215 Medical radiation technologists

23.     3216 Medical sonographers

24.     3217 Cardiology technicians and electrophysiological diagnostic technologists, n.e.c. (not elsewhere classified)