Điều khoản thay đổi: Reg 2.03A Bộ luật di trú 1994

 

Loại visa được áp dụng: 300, 309.

 

Ngày áp dụng: Từ 09/11/2009.

 

Nội dung thay đổi: Đương đơn nay không còn phải chứng minh mối quan hệ trên 12 tháng nếu như đương đơn và người bảo lãnh đã đăng ký mối quan hệ tại các tiểu bang Victoria, Tasmania hoặc ACT.