Loại hình visa: Dành cho những người có visa thường trú nhân sắp hết hạn hoặc đã hết hạn xin visa để tiếp tục quay trở lại Úc.

Điều kiện xin visa:

1.    Là người có visa thường trú nhân tại Úc hoặc visa thường trú nhân vừa hết hạn.

2.    Có mối quan hệ mật thiết với xã hội hoặc nước Úc

3.    Có lý do chính đáng để quay trở về Úc

Resident return visa có thể được cấp theo thời hạn 3 tháng hoặc 5 năm tùy theo tình trạng của quý vị.

Nếu thị thực thường trú nhân của quý vị sắp hết hạn hoặc vừa hết hạn, hãy liên hệ ngay với chúng tôi để xin Resident return visa. Việc chậm trễ có thể gây khó khăn hoặc không thể tiếp tục xin Resident return visa.