thường trú nhân Canada

ĐỀ CỬ TỈNH BANG CANADA KẾT QUẢ THÁNG 12/2021

Trong tháng 12/2021, số lượng hồ sơ EOI nhận được lời mời nộp đơn ITA phát hành cho Chương trình Đề cử Tỉnh Bang Canada (PNP) đã đạt ở mức hơn 3.000 hồ sơ. Chương trình Đề cử Tỉnh bang PNP là gì? Gần như...

Cập nhật điểm tuyển hồ sơ đầu tư định cư đảo Hoàng Tử PEI Canada 10/2021

Canada ngày 21/10/2021, các ứng cử viên Express Entry, Labour Impact và Business Impact đã được mời nộp đơn đề cử cấp tỉnh cho thường trú nhân đảo Hoàng Tử. Thông tin định cư đầu tư đảo Hoàng tử PEI Canada Chính phủ Đảo Hoàng...
error: Tính năng đã bị khóa