work permit

Visa Canada: Live-in Caregiver

Chương trình Người chăm sóc tại nhà (Live-in Caregiver) là chương trình dành cho các cá nhân đủ điều kiện có thể chăm sóc trẻ em, người già, người bệnh/tàn tật tại tư gia. Người chăm sóc tại nhà phải sinh sống tại tư gia…

Visa Canada: Lao động

Điều kiện để xin Work Permit tại Canada (đối với các đương đơn ở ngoài Canada): 1.    Đương đơn phải có offer việc làm từ chủ doanh nghiệp tại Canada. 2.    Cơ quan Phát triển xã hội và Nhân lực Canada (HRSDC) xác nhận việc…

error: Tính năng đã bị khóa