Điều khoản thay đổi: Thay đổi đối với các loại visa doanh nhân tại Úc.

 

Loại visa được áp dụng: Visa Úc theo diện doanh nhân.

 

Ngày áp dụng: Từ 19/04/2010.

 

Nội dung thay đổi:

Loại visa

Điều khoản cũ

Điều khoản mới

163

Trong ít nhất 2 của 4 năm gần nhất, đương đơn có cổ phần trong tối đa 2 công ty mà có tổng doanh thu hàng năm trên $300,000 AUD hoặc Đương đơn là một nhà quản lý cấp cao.

 

 

 

Đương đơn và vợ/chồng phải chiếm ít nhất 10% cổ phần của doanh nghiệp

 

Trong ít nhất 2 của 4 năm gần nhất, đương đơn có cổ phần trong tối đa 2 công ty mà có tổng doanh thu hàng năm trên $300,000 AUD (Hủy bỏ các trường hợp đương đơn được nộp đơn theo diện nhà quản lý cấp cao)

 

Đương đơn và vợ/chồng phải chiếm ít nhất:

·        51% cổ phần nếu doanh nghiệp có doanh thu dưới $400,000 AUD, hoặc

·        30% cổ phần nếu doanh nghiệp có doanh thu trên $400,000 AUD, hoặc

·        10% cổ phần nếu doanh nghiệp có niêm yết trên sàn chứng khoán đại chúng.

Tài sản doanh nghiệp và cá nhân của đương đơn và vợ/chồng phải ít nhất $250,000 AUD

Tài sản doanh nghiệp và cá nhân của đương đơn và vợ/chồng phải ít nhất $500,000 AUD

160

Phần tài sản của gia đình phải trên $500,000 AUD để chuyển sang Úc.

Phần tài sản của gia đình phải trên $800,000 AUD để chuyển sang Úc.

164

Có tài sản ít nhất $250,000 AUD để chuyển sang Úc trong vòng 2 năm

Có tài sản ít nhất $500,000 AUD để chuyển sang Úc trong vòng 2 năm

161

Có tài sản ít nhất $500,000 AUD để chuyển sang Úc

Có tài sản ít nhất $800,000 AUD để chuyển sang Úc

165

Trong vòng 5 năm trước ngày nộp đơn, đương đơn có 1 năm thỏa mãn một trong 2 điều kiện sau:

a.    Quản lý trực tiếp doanh nghiệp mà có cổ phần ít nhất 10%, Hoặc

b.    Quản lý trực tiếp khoản đầu tư hợp pháp có giá trị tối thiểu $750,000 AUD

 

Trong vòng 5 năm trước ngày nộp đơn, đương đơn có 1 năm thỏa mãn một trong 2 điều kiện sau:

c.     Quản lý trực tiếp doanh nghiệp mà đương đơn có cổ phần, Hoặc

d.    Quản lý trực tiếp khoản đầu tư hợp pháp có giá trị tối thiểu $750,000 AUD

 

132, 890, 892

Không có

Đối với mỗi doanh nghiệp hoạt động tại Úc, đương đơn phải cung cấp báo cáo tài chính được chuẩn bị theo tiêu chuẩn kế toán quốc tế hoặc của Úc cho 2 năm liền kề trước khi nộp đơn xin visa.