Vào ngày 8 tháng 2 năm 2010, Bộ trưởng Bộ Di Trú và Quốc tịch, Thượng nghị sĩ Chris Evans, đã thông báo những thay đổi sau cho chương trình định cư theo diện tay nghề:

 

1.    Hủy bỏ danh sách ngành nghề đang cần (MODL).

2.    Thay đổi Danh sách ngành nghề được phép định cư (SOL) trong nửa cuối năm 2010.

3.    Các hồ sơ xin định cư theo diện tay nghề đã nộp trước ngày 01 tháng 9 năm 2007 sẽ bị giới hạn và một khi đã cấp đủ số visa, các hồ sơ còn lại sẽ bị trả về.

4.    Thay đổi Thứ tự ưu tiên giải quyết hồ sơ.

5.    Xem xét thay đổi hệ thống tính điểm diện tay nghề.

6.    Yêu cầu thẩm định tay nghề cho các hồ sơ nộp theo các ngành Thợ nghề.

 

Các nhóm đương đơn bị ảnh hưởng

Hủy bỏ danh sách MODL từ ngày 08/02/2010

Thay đổi danh sách SOL từ nửa cuối năm 2010

Đương đơn đã nộp hồ sơ định cư tay nghề

Không

Không

Các đương đơn đang có hoặc đang xin Visa 485 mà chưa nộp hồ sơ định cư tay nghề

Không, nếu đương đơn nộp hồ sơ xin định cư trước 31 tháng 12 năm 2012

Không, nếu đương đơn nộp hồ sơ xin định cư trước 31 tháng 12 năm 2012

Các đương đơn khác có visa du học sinh vào ngày 08/02/2010

Có, trừ khi đương đơn nộp hồ sơ xin visa 485 trước 31 tháng 12 năm 2012

Những người sắp nộp hồ sơ xin định cư tay nghề

 

Xem chi tiết tại đây.