Không đủ tài liệu chứng minh nguồn gốc tài chính hoặc cung cấp quá ít thông tin.