“Thẻ xanh có điều kiện” và “Thẻ xanh vĩnh viễn” đều mang lại các quyền lợi và đặc quyền tương tự như của công dân Hoa Kỳ, chỉ khác nhau về thời gian trên từng tấm thẻ Xanh. Sau khi có thẻ Xanh 2 năm, khoảng 1 năm 9 tháng sau khi thẻ này được cấp, người có thẻ Xanh cần gửi đơn đăng ký I-829 tới USCIS để xác nhận rằng toàn bộ vốn yêu cầu đã được đầu tư trong suốt khoảng thời gian thường trú có điều kiện và yêu cầu tạo ra mười việc làm mới cho người Hoa Kỳ đã được đáp ứng.

Khi tình trạng thường trú có điều kiện được phê chuẩn sau đó, nhà đầu tư sẽ có thẻ Xanh Vĩnh Viễn 10 năm. Thẻ xanh vĩnh sẽ được tài cấp liên tục mỗi 10 năm.