Người có visa này được phép:

Sang Úc du lịch hoặc kết hợp thăm thân từ 3-12 tháng.

Điều kiện để xin visa:

  1. Có lý do du lịch chính đáng.
  2. Thỏa mãn điều kiện về tài chính.
  3. Thỏa mãn các điều kiện khác về sức khỏe và tư cách nếu Bộ di trú yêu cầu.