Đối với Visa 475Visa 487, người thân muốn bảo lãnh cho đương đơn thì người đó phải thường xuyên sinh sống tại một trong những vùng chỉ định được liệt kê ở bảng dưới đây.

 

Tiểu bang hoặc lãnh thổ

Các vùng chỉ định

Victoria

Bất kỳ nơi nào

Nam Úc

Bất kỳ nơi nào

Lãnh thổ phía Bắc

Bất kỳ nơi nào

Tasmania

Bất kỳ nơi nào

Lãnh thổ thủ đô Úc

Bất kỳ nơi nào

Queensland

Các vùng mã bưu điện 4019-4028, 4037-4050, 4079-4100, 4114, 4118, 4124-4150, 4158-4168, 4180-4899 (bất kỳ nơi nào trừ khu đô thị Brisbane)

Tây Úc

Các vùng mã bưu điện 6042-6044, 6126, 6200-6799 (bất kỳ nơi nào trừ khu đô thị Perth)

New South Wales

Các vùng mã bưu điện 2311-2312, 2328-2333, 2336-2490, 2535-2551, 2575-2739, 2787-2898 (bất kỳ nơi nào ngoại trừ Sydney, Newcastle và Wollongong)