super visa 1 min

Loại visa: Thăm viếng nhiều lần trong tối đa 10 năm. Thời gian mỗi lần thăm viếng không quá 2 năm.

Điều kiện xin visa:

·        Đương đơn là cha mẹ hoặc ông bà (nội/ngoại) của công dân hoặc thường trú nhân Canada

·        Không bị ngăn cản nhập cư vào Canada theo các quy định hiện hành của Luật di trú

·        Thỏa mãn một số điều kiện khác

Đương đơn phải thực sự có lý do chính đáng để đến du lịch/thăm viếng gia đình tại Canada. Viên chức xét hồ sơ sẽ xem xét các tiêu chí sau:

·        Sự ràng buộc của đương đơn với quốc gia mà họ đang sinh sống

·        Mục đích chuyến đi

·        Tình trạng tài chính và gia đình

·        Tình trạng kinh tế, ổn định xã hội và chính trị của quốc gia mà họ đang sinh sống

·        Thư mời của phía bảo lãnh

Ngoài ra, đương đơn còn phải:

·        Phải mua bảo hiểm y tế ít nhất 1 năm

·        Thỏa mãn điều kiện về sức khỏe

·        Được sự bảo lãnh của con cháu mà người đó có thu nhập tối thiểu theo bảng dưới đây

Số người trong gia đình của người bảo lãnh

Mức thu nhập tối thiểu, CAD$

1 người (người con hoặc cháu bảo lãnh)

$22,229

2 người

$27,674

3 người

$34,022

4 người

$41,307

5 người

$46,850

6 người

$52,838

7 người

$58,827

Trên 7 người, cộng thêm cho mỗi người

$5,989

Lưu ý: Theo diện visa này chỉ có cha mẹ và ông bà được cấp visa. Các thành viên khác trong gia đình (ví dụ con còn sống phụ thuộc vào cha mẹ) sẽ không được cấp visa này.