Được, quý vị chỉ cần bổ túc hồ sơ của người phụ thuộc đó