Loại visa Đầu Tư và Kinh Doanh Sáng Tạo là loại thị thực tạm trú được tiểu bang/vùng lãnh thổ đề cử và không yêu cầu trình độ Anh ngữ tối thiểu. Dạng thị thực này bao gồm hai loại chính:

  • Kinh doanh sáng tạo
  • Đầu tư


Người nộp đơn xin loại thị thực này phải đáp ứng các yêu cầu sau đây:

  • Tối đa 55 tuổi, hoặc được tiểu bang/vùng lãnh thổ đề cử miễn trừ các yêu cầu về độ tuổi
  • Đáp ứng yêu cầu tối thiểu về kinh doanh hoặc đầu tư
  • Nộp đơn Bày Tỏ Nguyện Vọng theo quy trình Lựa Chọn Kĩ Năng
  • Đạt đủ số điểm quy định theo hệ thống thang điểm đánh giá.

Hệ thống thang điểm đánh giá dành cho dạng thị thực tạm trú là cải cách then chốt trong chương trình này. Theo thang điểm này, điểm sẽ được tính căn cứ vào nhiều yếu tố như nguồn nhân lực, ý tưởng kinh doanh sáng tạo cùng với các phương pháp khách quan khác để đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh. Thang điểm này là cơ sở để tuyển chọn ra những doanh nhân có ý tưởng kinh doanh sáng tạo – những người sẽ cống hiến tài năng của mình để làm phong phú thêm cho các lĩnh vực kinh doanh của Úc hiện nay.


Theo thang điểm đánh giá này, các đương đơn có những đóng góp chung cũng như có ý tưởng sáng tạo đặc biệt sẽ được đánh giá cao.
Chương trình mới này cũng sẽ đưa ra những điều khoản linh động hơn để khuyến khích các doanh nghiệp có ý tưởng sáng tạo cũng như giúp các doanh nhân được trở thành thường trú nhân của Úc.


Y
êu cầu tối thiểu cho diện kinh doanh:

·       Tài sản trên $900.000 Úc Kim

·       Dưới 55 tuổi vào thời điểm nộp đơn.

·       Trong ít nhất 2 của 4 năm gần nhất, đương đơn có cổ phần trong tối đa 2 công ty mà có tổng doanh thu hàng năm trên $500,000 AUD.

·       Đương đơn có ý định thực sự kinh doanh tại Úc và quản lý trực tiếp doanh nghiệp đó. Đương đơn chứng minh được nhu cầu cần ở Úc để thiết lập hoạt động doanh nghiệp nói trên.


Y
êu cầu tối thiểu cho diện đầu tư:

·       Có tài sản trên $2.25 triệu Úc Kim

·       Sẵn sàng mua trái phiếu chính phủ Úc trị giá trên $1.5 triệu Úc Kim cho 4 năm (có trả lãi suất).

·       Có lý lịch kinh doanh hoặc đầu tư thành công.

·       Có cam kết đầu tư lâu dài tại Úc.