Đầu Tư và Kinh Doanh Sáng Tạo – là dạng thị thực thường trú được tiểu bang/vùng lãnh thổ đề cử và không cần thông qua hệ thống thang điểm đánh giá. Dạng thị thực này bao gồm 2 loại chính:

  • Kinh doanh sáng tạo
  • Đầu tư

 Đương đơn nộp đơn xin cấp thị thực này phải đáp ứng các yêu cầu sau đây:

  • Hiện đang có thị thực tạm trú Đầu tư và Kinh doanh Sáng tạo (visa 188)
  • Đáp ứng các tiêu chí của loại thị thực tạm trú
  • Đáp ứng các quy định cụ thể về các thông số kinh doanh và đầu tư theo loại thị thực muốn nộp 

Theo chương trình này mức tài sản quy định cũng sẽ tăn lên. Do Bộ Di Trú đã nhận thấy những rủi ro về chi phí và nguồn vốn khi thành lập doanh nghiệp mới, nên đã gia tăng mức tài sản quy định cho phù hợp với mức tài sản trung bình của một doanh nghiệp tại Úc.

Loại thị thực này cũng đưa ra những tiêu chí xét duyệt sau đây nhằm nâng cao tính công bằng của chương trình:

  • Có cổ phần trong một hay nhiều cơ sở kinh doanh chính do đương đơn sở hữu không thuộc quyền sở hữu của một cá nhân khác cũng đang nộp đơn xin cấp thị thực Đầu Tư và Kinh Doanh Sáng Tạo – Thường trú (visa 888), trừ khi đương đơn và cá nhân này đã có cổ phần trong công ty ít nhất 12 tháng trước ngày nộp đơn.
  • Đương đơn chính nộp đơn xin thị thực Đầu Tư và Kinh Doanh Sáng Tạo – loại thường trú phải đáp ứng những tiêu chuẩn cơ bản như khi được cấp thị thực Đầu Tư và Kinh Doanh Sáng Tạo – loại tạm trú. Quy định này nhằm hoàn chỉnh các sửa đổi đối với thị thực tạm trú, cụ thể là việc áp dụng thang điểm đánh giá. Phương pháp mới này nhằm đảm bảo tính công bằng của chương trình do đương đơn chính buộc phải thực hiện cam kết trung thực đối với cơ sở kinh doanh mới tại Úc. Một số trường hợp ngoại lệ có thể được áp dụng đối với tiêu chí này.
  • Đưa ra quy định về việc đương đơn phải tuân thủ luật kinh doanh và nộp thuế ở Úc. Các quy định này được lập ra nhằm đảm bảo luật lao động Úc như tiền thưởng, phụ cấp hưu trí và y tế và đảm bảo sức khỏe và an toàn cho người lao động phải được tuân thủ.