Loại Visa: Thường trú nhân

Điều kiện xin visa

Đương đơn có:

1.    Kinh nghiệm kinh doanh ít nhất 2 năm, theo đó đương đơn

a.    Quản lý và nắm cổ phần một doanh nghiệp hợp lệ trong vòng 2 của 5 năm gần nhất, hoặc

b.    Quản lý tương đương 5 nhân viên toàn thời gian trong vòng 2 của 5 năm gần nhất, hoặc

c.     Kết hợp 1 năm của mục a và 1 năm của mục b nói trên

2.    Có tài sản ròng hợp pháp trên $1,600,000 CAD và sẵn sàng đầu tư $800,000 CAD cho chính phủ Canada. Khoản đầu tư này được đảm bảo, không trả lãi và được trả lại sau khoảng 5 năm 2 tháng.

3.    Có đủ tài sản để ổn định cuộc sống gia đình tại Canada theo bảng dưới đây

Số thành viên trong gia đình

Số tiền cần thiết (Đôla Canada)

1

$11,086

2

$13,801

3

$16,967

4

$20,599

5

$23,364

6

$26,350

7 +

$29,337

4.    Thỏa mãn các điều kiện về sức khỏe và tư pháp

5.    Đạt đủ 35 điểm theo thang điểm dành cho diện doanh nhân hoặc đầu tư Liên Bang.

Định nghĩa về Doanh nghiệp hợp lệ

Doanh nghiệp hợp lệ là doanh nghiệp đang hoạt động (trừ các doanh nghiệp hoạt động với mục đích sinh lợi nhuận thông qua lãi suất, cổ tức, hoặc tăng trưởng tài chính) thỏa mãn 2 trong 4 điều kiện sau:

a.    Phần trăm sở hữu cổ phần của đương đơn nhân với tổng số nhân viên toàn thời gian của doanh nghiệp cho ra tương đương ít nhất 2 nhân viên toàn thời gian,

b.    Phần trăm sở hữu cổ phần của đương đơn nhân với Tổng doanh thu hàng năm của doanh nghiệp cho ra tương đương ít nhất $500,000 CAD,

c.     Phần trăm sở hữu cổ phần của đương đơn nhân với Lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp cho ra tương đương ít nhất $50,000 CAD,

d.    Phần trăm sở hữu cổ phần của đương đơn nhân với Tài sản ròng vào cuối năm của doanh nghiệp cho ra tương đương ít nhất $125,000 CAD.

Quy trình xử lý hồ sơ đối vi Diện đầu tư liên bang

1.    Văn phòng Bộ Di trú Canada ti Singapore nhận hồ sơ.

2.    Sau khi xem xét, Văn phòng Bộ di trú yêu cu np chng t b sung (sau khong 1 năm).

3.    Yêu cầu tham gia phng vn ti Singapore (nếu có).

4.    Nếu được chp nhn, Bộ Di trú Canada gi thư thông báo chấp thuận và yêu cu thc hin vic chuyn tin đầu tư $400,000 CAD.

5.    Sau khi việc đầu tư trên được thc hin, đương đơn khám sc khe và được cp visa định cư.

Toàn bộ thời gian xử lý cho diện visa đầu tư liên bang là khoảng 2-3 năm kể từ ngày nộp đơn.

Lệ phí Visa cho diện Doanh nhân/Đầu tư Liên Bang

Loại lệ phí

C$

Đương đơn chính

1,050

Vợ/chồng/bạn đời hoặc người phụ thuộc trên 22 tuổi

550

Người phụ thuộc dưới 22 tuổi

150

Lệ phí cấp thẻ xanh cho đương đơn chính và vợ/chồng (con cái phụ thuộc được miễn)

490