Loại Visa: Thường trú nhân

Điều kiện xin Visa

Đương đơn có:

1.    Kinh nghiệm kinh doanh ít nhất 2 năm, theo đó đương đơn quản lý và nắm cổ phần một doanh nghiệp hợp lệ trong vòng 2 của 5 năm gần nhất

2.    Có tài sản ròng hợp pháp trên $300,000 CAD (kể cả vợ/chồng)

3.    Thỏa mãn các điều kiện về sức khỏe và tư pháp

4.    Đạt đủ 35 điểm theo thang điểm Doanh nhân Liên bang.

Trách nhiệm của người có Visa Canada theo diện Doanh nhân Liên bang

Người có Visa Canada theo diện Doanh nhân liên bang có trách nhiệm làm theo các điều kiện của loại visa này, nếu không quy chế thường trú nhân dành cho đương đơn và cả gia đình sẽ bị thu hồi.

Trách nhiệm này bao gồm: Trong vòng 3 năm kể từ khi trở thành thường trú nhân:

1.    Đương đơn phải nắm giữ ít nhất 1/3 số cổ phần của một doanh nghiệp tại Canada và phải tham gia quản lý doanh nghiệp này.

2.    Phải tạo ra ít nhất 1 việc làm toàn thời gian cho một công dân hoặc thường trú nhân Canada mà không phải người trong gia đình và phải thường xuyên báo cáo tiển triển của doanh nghiệp.

3.    Doanh nghiệp không được hoạt động với mục đích sinh lợi nhuận thông qua lãi suất, cổ tức, hoặc tăng trưởng tài chính.

4.    Phải báo cáo cho văn phòng Quốc tịch và Di trú (CIC) theo quy định.

Định nghĩa về Doanh nghiệp hợp lệ

Doanh nghiệp hợp lệ là doanh nghiệp đang hoạt động (trừ các doanh nghiệp hoạt động với mục đích sinh lợi nhuận thông qua lãi suất, cổ tức, hoặc tăng trưởng tài chính) thỏa mãn 2 trong 4 điều kiện sau:

a.    Phần trăm sở hữu cổ phần của đương đơn nhân với tổng số nhân viên toàn thời gian của doanh nghiệp cho ra tương đương ít nhất 2 nhân viên toàn thời gian,

b.    Phần trăm sở hữu cổ phần của đương đơn nhân với Tổng doanh thu hàng năm của doanh nghiệp cho ra tương đương ít nhất $500,000 CAD,

c.     Phần trăm sở hữu cổ phần của đương đơn nhân với Lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp cho ra tương đương ít nhất $50,000 CAD,

d.    Phần trăm sở hữu cổ phần của đương đơn nhân với Tài sản ròng vào cuối năm của doanh nghiệp cho ra tương đương ít nhất $125,000 CAD.

Quy trình xử lý hồ sơ đối vi Diện doanh nhân liên bang

1.    Văn phòng Bộ Di trú Canada ti Singapore nhn h sơ.

2.    Sau khi xem xét, Văn phòng Bộ di trú yêu cu np chng t b sung (sau khong 2-3 năm).

3.    Yêu cầu tham gia phng vn ti Singapore (nếu có).

4.    Nếu được chp nhn, đương đơn khám sức khe và được cp visa định cư.

Toàn bộ thời gian xử lý cho diện visa doanh nhân liên bang là khoảng 5-6 năm kể từ ngày nộp đơn.

Lệ phí Visa cho diện Doanh nhân/Đầu tư Liên Bang

Loại lệ phí

C$

Đương đơn chính

1,050

Vợ/chồng/bạn đời hoặc người phụ thuộc trên 22 tuổi

550

Người phụ thuộc dưới 22 tuổi

150

Lệ phí cấp thẻ xanh cho đương đơn chính và vợ/chồng (con cái phụ thuộc được miễn)

490