Các bằng chứng để chứng minh quan hệ trung thực của hôn nhân hoặc tiền hôn nhân có thể bao gồm các bằng chứng sau nhưng chưa phải là tất cả:

1.    Tờ tường trình do đương đơn và người bảo lãnh viết cho biết chi tiết quá trình mối quan hệ của mình,

2.    Bằng chứng liên lạc giữa đương đơn và người bảo lãnh (ví dụ: thư từ, hóa đơn điện thoại, thư điện tử, được xếp theo thứ tự ngày tháng năm),

3.    Ảnh chụp trong khoảng thời gian ở bên nhau và trong những sự kiện quan trọng như lễ Đính hôn, lễ Kết hôn,

4.    Bằng chứng về việc sống chung, nếu có (ví dụ: đăng ký tạm trú cho người bảo lãnh trong thời gian ở Việt Nam),

5.    Bằng chứng cam kết tài chính chung, nếu có.