Các chuyên ngành kỹ thuật bao gồm những ngành sau nhưng chưa phải là tất cả:

  1. Kỹ thuật xây dựng,
  2. Kỹ thuật kết cấu,
  3. Kỹ thuật hóa học,
  4. Kỹ thuật môi trường,
  5. Kỹ thuật điện và điện tử,
  6. Kỹ thuật cơ khí, sản xuất và nhà máy,
  7. Kỹ thuật mỏ và vật liệu.