1.    Người con bảo lãnh là công dân Úc, thường trú nhân Úc hoặc công dân New Zealand đã có cuộc sống ổn định tại Úc trên 2 năm. Nếu người con còn nhỏ hơn 18 tuổi, thì phải có người thân trong gia đình hoặc đoàn thể xã hội tại Úc đứng ra thay mặt bảo lãnh.

2.    Thỏa mãn các điều kiện về sức khỏe,

3.    Thỏa mãn 1 trong 2 điều kiện sau:

a.    Ít nhất nửa số con phải thường trú tại Úc, HOẶC

b.    Số con thường trú tại Úc phải nhiều hơn số con đang sinh sống tại mỗi một quốc gia ngoài Úc.