Các trường hợp sau được miễn trừ Giấy phép đầu tư bất động sản:

·        Quý vị là công dân Úc sống ở nước ngoài;

·        Quý vị là người phối ngẫu là công dân Úc (không phải là thường trú nhân) và quý vị mua bất động sản để cả hai đứng tên chung;

·        Quý vị là công dân New Zealand và mua bất động sản dân cư;

·        Quý vị có chiếu khán thường trú nhân và mua bất động sản dân cư;

·        Quý vị mua nhà ở mới từ các nhà phát triển dự án, trong trường hợp nhà phát triển đã được chấp thuận trước để bán nhà ở cho người nước ngoài;

·        Quý vị mua một suất trong chương trình nhà ở chia sẻ thời gian qua đó không cho phép quý vị (và bất kỳ người quen biết của quý vị) hơn 4 tuần sử dụng mỗi năm;

·        Quý vị mua một bất động sản dân cư trong một Du lịch tích hợp nghỉ dưỡng (ITR);

·        Quý vị mua cổ phần của bất động sản thương mại và tài sản được sử dụng ngay lập tức và trong trạng thái hiện tại của nó cho mục đích công nghiệp hoặc thương mại. Việc mua lại phải hoàn toàn ngẫu nhiên để hoạt động kinh doanh của quý vị;

·        Quý vị được thừa kế hoặc sở hữu tài sản theo án lệnh của toà án.

·        Quý vị mua tài sản từ Chính phủ (Liên bang, bang hoặc lãnh thổ, hoặc địa phương).