Nhà quản lý cấp cao được định nghĩa là người:

 

1.   

a.    bằng cấp đã học qua 3 năm hoặc kinh nghiệm làm việc 5 năm, và

b.    có ít nhất 3 năm kinh nghiệm làm việc trong ngành đã được đào tạo hoặc có kinh nghiệm, và

c.     và có giấy phép hành nghề (nếu cần).

 

2.    Có ít nhất 3 năm trong 5 năm gần nhất quản lý trực tiếp doanh nghiệp bao gồm

a.    Việc quyết định phần lớn các hoạt động quản lý doanh nghiệp, và

b.    Có trách nhiệm điều hành doanh nghiệp mỗi ngày, và

c.     Quản lý các giám đốc khác theo phân công của tổ chức.