Người có visa này được phép:

·        Tạm trú để xin thường trú.

·        Ra vào Úc tự do cùng gia đình không bị giới hạn.

·        Sinh sống, làm việc và học tập cùng cả gia đình.

Điều kiện để xin visa này:

1.                Dưới 55 tuổi vào thời điểm nộp đơn.

2.                Đương đơn có sự nghiệp kinh doanh thành công.

3.                Được bảo lãnh của một tiểu bang ở Úc.

4.                Trong ít nhất 2 của 4 năm gần nhất, đương đơn có cổ phần trong tối đa 2 công ty mà có tổng doanh thu hàng năm trên $300,000 AUD. Đương đơn và vợ/chồng phải chiếm ít nhất:

·        51% cổ phần nếu doanh nghiệp có doanh thu dưới $400,000 AUD, hoặc

·        30% cổ phần nếu doanh nghiệp có doanh thu trên $400,000 AUD, hoặc

·        10% cổ phần nếu doanh nghiệp có niêm yết trên sàn chứng khoán đại chúng.

5.                Tài sản doanh nghiệp và cá nhân của đương đơn và vợ/chồng phải ít nhất $500,000 AUD sẵn sàng để chuyển sang Úc cho việc kinh doanh trong vòng 2 năm từ ngày được cấp visa.

6.                Đương đơn có thêm tài sản để ổn định cuộc sống bên Úc.

7.                Đương đơn nhỏ hơn 55 tuổi vào thời điểm nộp đơn trừ trường hợp chính phủ tiểu bang cho phép ngoại lệ.

8.                Đương đơn không sử dụng trên 50% thời gian của mình để cung cấp các dịch vụ thương mại, kỹ thuật và nghề nghiệp cho doanh nghiệp.

9.                Đương đơn hoặc vợ/chồng không có lý lịch tham gia vào hoạt động kinh doanh hoặc đầu tư mà không được chấp nhận tại Úc.

10.           Đương đơn có ý định thực sự kinh doanh tại Úc và quản lý trực tiếp doanh nghiệp đó.

11.           Đương đơn chứng minh được nhu cầu cần ở Úc để thiết lập hoạt động doanh nghiệp nói trên.

Điều kiện để xin visa thường trú:

Sau khi đã có Visa 163 qua một thời gian và thỏa mãn một số điều kiện cụ thể, đương đơn có thể xin visa thường trú theo các loại visa sau:

·        Visa 890 – Doanh nhân độc lập (thường trú)

·        Visa 892 – Doanh nhân có bảo lãnh (thường trú)